TORRE DEL LLIMÓ de Cambrils

Torre catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local, es tracta d’un edifici equiparable, per la seva tipologia, amb les torres de guaita del segle XVII. De planta circular, amb tendència a la conicitat, es conserva pràcticament en la seva totalitat. Ha estat construïda amb pedra lligada amb morter de calç, amb inclusió de maons. Presenta diversos elements defensius: espitlleres, matacans i merlets esglaonats.

Té una finestra a l’alçada del primer pis orientada cap al recinte emmurallat de Cambrils que podria haver estat l’accés original. L’entrada actual és per la planta baixa.

Situada a la part posterior de tres finques, hi ha un jardí on es situa la Torre del Llimó, al jardí també trobem una sortida del refugi antiaeri durant la Guerra Civil i uns antics rentadors públics, als quals s’accedia a través de la casa.