1. Responsable del tractament

1.1 Identificació i contacte del Responsable de Tractament.

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CAMBRILS
Passeig de les Palmeres, 1 – 43850 CAMBRILS
P9303801F
977 79 23 07

1.2 Contacte del DPD
protecciodedades@cambrils.org

2. Finalitats del tractament

2.1 Descripció del tractament
Les finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment a peu de cada formulari. Essent específiques per la finalitat que es detalla.

2.2 Termini de conservació
La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Així mateix dependrà del que especifiqui en cada tractament de dades personals, i de l’establert en la normativa d’arxius i documentació.

3. Destinataris

3.1 Destinatari de la cessió
Es preveu com a destinataris de les cessions els ENS municipals, patronats, altres organismes per previsió legal o pel previ consentiment de la persona interessada.

3.2 Finalitat de la cessió
Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i patronats per previsió legal.

3.3 Legitimació de la cessió
De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, la execució d’un contracte o interès legítim i del consentiment de l’interessat.

3.4 Moviments internacionals de dades
Si es produeixen.

3.4 Transferència internacional
No es produeixen.

3.5 Encarregats de tractament
Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

4. Drets de les persones interessades

4.1 Quins drets te?
Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.
En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

4.2 Com pot exercitar-los?
Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a dpd@cambrils.org. Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d’un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’APDCAT: https://apdcat.gencat.cat

4.3 Possibilitat de reclamar davant de la AEPD
Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels    seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la PDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C/ Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A – 08008 Barcelona.